OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN - słowniczek

SŁOWNICZEK

„Hodowca - "osoba, która:

  • wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę albo
  • jest lub była pracodawcą osoby, o której mowa w lit. a, albo zawarła umowę, w ramach której inna strona tej umowy wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę, albo
  • jest następcą prawnym osób, o których mowa w lit. a i b"

Odmiana - "zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia, która niezależnie od tego, czy w pełni odpowiada warunkom przyznania wyłącznego prawa:

  • jest określona na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów,
  • jest odróżnialna od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych właściwości,
  • pozostaje niezmieniona po rozmnożeniu."

Odmiana chroniona wyłącznym prawem - "odmiana, do której hodowca posiada prawo do ochrony i zarobkowego korzystania".

Wyłączne prawo - "prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej". (czytaj: wyłączne prawo)

Przygotowanie do rozmnażania - "czyszczenie, suszenie, kalibrowanie, zaprawianie otoczkowanie" materiału ze zbioru lub materiału siewnego.

Materiał siewny - "rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym z zastosowaniem metod biotechnologii"; w przypadku odmiany chronionej wyłącznym prawem - materiał uzyskany z plantacji nasiennej założonej i prowadzonej na podstawie upoważnienia (licencji) od uprawnionego hodowcy

Materiał siewny kategorii kwalifikowany - "materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego". Ponieważ kwalifikowany materiał siewny musi spełniać określone normy jakościowe i handlowe, podlega ocenie polowej, ocenie laboratoryjnej oraz ocenie tożsamości i czystości odmianowej. (czytaj też: licencje)